Điện thoại IP Phone Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Điện thoại IP Grandstream GXP1625